Reklamacije

Izpolnite reklamacijski zapisnik za uveljavljanje pravic

Postopek:

  1. Izpolnite reklamacijski zapisnik in pritisnite gumb pošlji.
  2. Na navedeni elektronski naslov boste prejeli email z navedeno vsebino., ki ga potem obvezno natisnite.
  3. Natisnjen reklamacijski zapisnik priložite artiklu, za katerega uveljavljate reklamacijo.
  4. Natisnjen reklamacijski zapisnik in artikel pošljite na naš naslov: TIPTEH D.O.O., Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana.
  5. Paket oddajte preko podjetja Pošta Slovenije, s katerim imamo sklenjeno pogodbo in je v tem primeru poštnina za Vas brezplačna. Na paketni spremnici označite storitev PPN – (poštnino plača naslovnik).

Podrobneje kot boste opisali napako, hitreje in lažje bomo rešili Vašo reklamacijo.

Vaš Tipteh

 

Reklamacijski zapisnik

Vzrok reklamacije (izberite med opcijami):

Odsek iz naših splošnih pogojev poslovanja o reklamacijah

GARANCIJA

Za dobavljeno opremo začne teči garancija proizvajalca opreme z dnem dobave opreme. Če je blago dobavljeno na reverz, začne teči garancija z datumom reverza. Garancija prodajalca TIPTEH d.o.o. velja za delovanje, funkcioniranje celotne naprave, da bo le ta tehnično brezhibno delovala. Prodajalec bo vse napake, ki bi se pojavile na teh izdelkih v roku enega leta od podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravil ali napravo zamenjal. Kupec je v primeru uveljavljanja proizvajalčeve garancije ali prodajalčeve odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari, grajano opremo dolžan dostaviti prodajalcu. V veljavi so garancijski pogoji, ki so natisnjeni na izdelkom priloženih garancijskih listih.

Prodajalec v razmerju do kupca ne prevzema nikakršne druge pogodbene odškodninske odgovornosti, razen direktne odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari ali direktne odgovornosti za stvarne napake, za kakršenkoli škodni primer, za katerega bi lahko odgovarjal prodajalec. Vsakršno odškodninsko odgovornost prodajalca, vključno z odgovornostjo za škodo, ki bi kupcu morebiti nastala v zvezi z grajanjem in odpravljanjem stvarnih napak ali napak v zvezi z garancijskim jamčevanjem, v zvezi z dobavljenim blagom, prodajalec s temi splošnimi prodajnimi pogoji izrecno izključuje.

V kolikor se izkaže, da blago ni imelo napak in je delovalo brezhibno oziroma, da za napako prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava.

STVARNE NAPAKE

Kupec je ob prevzemu dolžan blago takoj pregledati in morebitne stvarne napake pisno z reklamacijskim zapisnikom sporočiti prodajalcu takoj, najkasneje pa v roku 3 dni od dneva prevzema. Prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega blaga eno leto od dne izročitve le tega kupcu. Kupec je dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, preizkusi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo. Prav tako je kupec dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, vgradi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo.

Prodajalec odpremi blago kupcu v standardni embalaži po svojih normativih. Strošek pakiranja in embaliranja lahko prodajalec zaračuna kupcu. Na izrecno zahtevo kupca prodajalec pakira in embalira blago na drug način, vendar je kupec dolžan plačati stroške takšnega pakiranja oziroma embaliranja. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi takšnega pakiranja oziroma embaliranja.

Za stvarne napake, ki jih kupec ni mogel ugotoviti ob prevzemu (t.i. skrite napake), odgovarja prodajalec, če se pojavijo v roku enega leta od prevzema in so posledica vzroka, ki je obstajal v času izročitve, pod pogojem, da kupec prodajalca o njih pisno z reklamacijskim zapisnikom obvesti takoj, ko se pojavijo, najpozneje pa v roku 3 dni od dne, ko se pojavijo. Kupec mora reklamirano blago dostaviti prodajalcu na njegov sedež, v kolikor je to mogoče. Kupec mora v notifikaciji stvarne napake le to definirati in natančno opisati ter omogočiti prodajalcu, da grajano blago pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče.

Kupec mora zaradi stvarnih napak dati prodajalcu najprej dvakrat možnost, da blago popravi oziroma stvarno napako odpravi. Če to ni mogoče ali odprava napake ni uspešna, mora kupec od prodajalca zahtevati, da blago zamenja. Kot primeren rok za odpravo napake oziroma zamenjavo stvari se šteje rok, ki v nobenem primeru ni krajši kot 45 dni. Po odpravi napake je kupec dolžan popravljeno blago oziroma zamenjano blago prevzeti na sedežu prodajalca. V primeru, da odprava napake ni uspešna in prodajalec blaga ne more zamenjati, lahko kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Pri neznatni stvarni napaki ali pri majhni neskladnosti s pogodbo, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe kupcu ne pripada dodatna odškodnina zaradi napake.

V primeru, da kupec blago odpravi naprej oziroma samovoljno začne odpravljati napako sam ali s pomočjo tretjih oseb, ne da bi prodajalcu omogočil, da ga pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče, prodajalčeva odgovornost za stvarne napake preneha. V kolikor se izkaže, da blago ni imelo stvarne napake oziroma, da zanjo prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Značilnosti blaga so načeloma dogovorjene le z opisom izdelka s strani proizvajalca. Javne izjave, priporočila ali oglaševanje proizvajalca ne predstavljajo dodatnih pogodbeno veljavnih navedb značilnosti.

VRAČILA

Vračilo blaga s strani kupca prodajalcu je mogoče le v izrednih primerih in po predhodnem dogovoru s prodajalcem, in sicer v kolikor gre za blago, ki ni bilo namensko izdelano za kupca in v kolikor od prodaje ni minilo več kot 60 dni. Prodajalec lahko za vračilo skladiščnega blaga oziroma standardnega blaga lahko obračuna s tem nastalo škodo, ki jo stranki ocenjujeta na 30% kupnine prodanega in vrnjenega blaga. Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano v neodprti in originalni embalaži. 

ODSTOPI OD POGODBE

V kolikor kupec od oddanega naročila ali od sklenjene pogodbe odstopi oziroma naročilo spremeni, je dolžan plačati prodajalcu vse nastale stroške povezane z odstopom ali spremembo, kot so prevozni stroški, delovne ure, administrativni in ostali dejanski stroški. Kupec nima pravice odstopiti od sklenjene pogodbe za blago, ki je bilo naročeno po kupčevih posebnih specifikacijah in je bilo namensko izdelano za potrebe konkretnega kupca. Blago je izdelano po kupčevih posebnih specifikacijah in namensko za konkretnega kupca v primeru, da prodajalčev dobavitelj blago izdela ali konča z njegovo izdelavo šele po sklenitvi pogodbe med kupcem in prodajalcem.

UGOTAVLJANJE KOLIČINE

Kupec je dolžan dobavljeno blago in opravljene storitve pregledati takoj ob prevzemu in ob prevzemu ugotoviti ter reklamirati količino blaga. Za dobavo se šteje tudi izročitev blaga prevozniku.